Konsulentselskapet Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag for Bransjeprogram bil* kartlagt utfordringene i bilbransjen. Bilvask peker seg ut som en av verstingbransjene med hensyn til arbeidslivskriminalitet og useriøsitet.

Samfunnsøkonomisk Analyse konkluderer i sin sluttrapport med at bilbransjen har en utfordring i at det er avdekket relativt mange lovbrudd og eksempler på uetiske lønns- og arbeidsvilkår over tid. Lovbruddene omfatter skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på arbeidsmiljøloven, svart arbeid og miljøkriminalitet i form av brudd på forurensningsregelverket.

I tillegg er det mange aktører som opptrer lovlig, men uetisk. Dette kan ta form av at man ikke opptrer på en forsvarlig måte med hensyn til utføring av arbeider på bil, underbetaler arbeidstakere eller tilbyr elendige bo- og arbeidsforhold for personer som er tilknyttet virksomheter i bransjen.

Størst utfordringer i markedet for bilvask/bilpleie
Samfunnsøkonomisk Analyse fastslår at utfordringene med useriøsitet og kriminalitet spesielt er store innen den delen av bilbransjen som tilbyr tjenester relatert til bilvask/bilpleie.

Innenfor bilvask/bilpleie er det flest virksomheter som oppgir at de opplever konkurranse fra aktører som ikke forholder seg lojalt til de krav myndighetene har satt til denne type virksomhet.

I tillegg har Samfunnsøkonomisk Analyse beregnet at det svarte markedet for bilvask sannsynligvis beløper seg til i overkant av 200 millioner kroner årlig. Dette beløpet utgjør en høy andel av den anslåtte totalomsetningen av svarte tjenester i markedet for bil. Satt i perspektiv, representerer 200 millioner kroner et beløp tilsvarende det en middels stor bensinstasjonskjede har i årlig omsetning knyttet til tilbud om bilvask på alle sine stasjoner.

Hele rapporten er tilgjengelig for nedlasting her.

*Bransjeprogram bil er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene for å redusere arbeidslivskriminalitet i hele verdikjeden for bil. Både Virke Servicehandel og Fellesforbundet er representert i bransjeprogrammet.