A-krimsenteret i Oslo og Akershus la sommeren 2020 frem en ny rapport om arbeidslivskriminalitet i bilvask/bilpleiebransjen. I september kom også en ny undersøkelse om utfordringene i markedet for bilvask som sjokkerer arbeids- og sosialministeren.

Rapporten fra A-krimsenteret er en dyster situasjonsbeskrivelse av tilstanden i den useriøse delen av det norske markedet for bilvask/bilpleie. Til tross for at bransjen har blitt hyppig kontrollert de siste årene, blir det fremdeles avdekket skatte- og avgiftsunndragelser, trygdebedrageri, brudd på arbeidsmiljøloven og ulovlig arbeid. Brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter er i direkte strid med FNs bærekraftsmål og har store negative konsekvenser både på individ- og samfunnsnivå.

A-krimsenteret skriver blant annet følgende i rapporten:

  • Foreløpige tall viser at 38 prosent underrapporterer omsetning til skattemyndighetene, og i tillegg ser vi manglende innberetning av kontantomsetning.

  • Omtrent halvparten av virksomhetene er enten mistenkt for eller kan knyttes til bruk av ulovlig arbeidskraft.

  • Hovedvekten av arbeidstakerne i Oslo og Akershus er utenlandske arbeidstakere, og flere kommer fra fattige og/eller krigsherjede land. I flere av virksomhetene er det påtruffet arbeidstakere som treffer på indikatorene for utnyttelse. Det foreligger også informasjon om at minst tre av virksomhetene utnytter rumenske arbeidere.

  • Kontrollene avdekket, uten unntak, brudd på arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.
  • Ved 57 prosent av virksomhetene var det manglende verneutstyr eller manglende bruk av verneutstyr hvor det har vært tilgjengelig.
  • Miljø: Blant virksomhetene som ble kontrollert i Oslo var det 40 prosent som hadde mangler, enten ved at manglet utslippstillatelse, ikke hadde oljeutskiller eller ikke leverte vannprøver. Noen av virksomhetene hadde flere avvik.

    Funnene i rapporten er basert på tilsynsvirksomhet rettet mot bilvask/bilpleiebransjen i perioden juli – november 2019. Totalt ble 37 virksomheter kontrollert.

    Hele rapporten er tilgjengelig for nedlasting her.

Sjokkert over utfordringene i bilvask/bilpleiebransjen
I september la Samfunnsøkonomisk Analyse frem en ny rapport som beskriver utfordringene i bilbransjen. I undersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med utarbeiding av rapporten, er det avdekket at det spesielt er virksomheter innen manuell bilvask og dekkskift/lagring (dekkhotell) som i størst grad oppgir at de opplever konkurranse fra useriøse og kriminelle tilbydere.

Spørreundersøkelsen i tilknytning rapporten viser at det særlig er innen verkstedtjenester, manuell bilvask/bilpleie og lagring av dekk at svart omsetning er utbredt. Rapportforfatterne konkluderer i rapporten med at dette kan være en indikasjon på at det andre former for kriminalitet og useriøsitet også er utbredt innen disse delene av bilbransjen.

Til Dagbladet 14.september 2020 sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at han er sjokkert over massiv useriøsitet i bilvaskebransjen. Les saken her.