Det er Stortinget og regjeringen som fastsetter regelverket på området for bilvask gjennom lov og forskrifter.

Hvilke krav gjelder på området for bilvask?

Det finnes både generelle og spesielle krav til alle som tilbyr bilvask i næringsøyemed. De generelle kravene gjelder for alle virksomheter uavhengig av bransje- og næringstilknytning. De spesielle kravene gjelder kun for virksomheter som tilbyr bilvask.

Kravene gjelder uavhengig av om bilvask tilbys av en bensinstasjon, en bilpleievirksomhet eller av andre. Også selvbetjeningsanlegg for bilvask er omfattet av kravene.

Har du mistanke om at virksomheter som tilbyr bilvask ikke driver i henhold til kravene som er satt til denne type virksomhet? Kontakt Arbeidstilsynet eller politiet

Generelle krav

 • Krav på området for skatt og avgift (Skatteloven/merverdiavgiftsloven).
 • Krav på området for regnskap og bokføring (Regnskapsloven/Bokføringsloven).
 • Krav på området for arbeidsmiljø/HMS (Arbeidsmiljøloven).

Krav på området for utslipp av oljeholdig avløpvann (Forurensningsforskr.kap.15)

 • Det skal foreligge gyldig utslipps/påslippstillatelse.
 • Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang dimensjonert for bruken og deretter oljeutskiller. Nødvendig sikkerhet mot akutt-utslipp skal ivaretas. 
 • Det skal foreligge avtale med godkjent prøvetakingsselskap om gjennomføring av representative prøver og måling av innhold i avløpsvannet.

 • Maksimalt innhold av oljeholdig avløpsvann må ikke overstige 50 mg/l under normale driftsforhold.

Krav på området for farlig avfall (Avfallsforskriftens kap.11)

 • Farlig avfall (slam fra bilvaskeanlegg) skal leveres minst 1 ganger per år til godkjent deponi.
 • Farlig avfall skal alltid deklareres som farlig avfall. Transport av dette skal utføres av godkjent transportør, og denne foretar nødvendig deklarering.
 • Vaskeanlegget skal fremvise deklarasjon ved tilsyn. Det må foreligge skriftlig dokumentasjon over hvor det farlige avfallet er levert de siste tre årene.

Krav på området for kjemikalier (Produktkontrolllovens paragraf 3/3a)

 • Det skal være foretatt en vurdering av om kjemikaliene som anvendes kan erstattes med mindre skadelige alternativer. Dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe skal virksomheten velge det mindre skadelige alternativet («substitusjonsplikt»). 

  Dokumentasjon av gjennomført vurdering skal være skriftlig. 

  Merk: Ved bruk av Svanemerket kjemi er substitusjonsplikten automatisk oppfylt. 
 • Det skal være lagt til rette for at alle som håndterer kjemikalier er satt i stand til å vurdere sikkerheten ved disse og eventuelt sikre seg mot fare. 

  Informasjon skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset brukernes behov. 
 

Krav på området for internkontroll  
Det skal være på plass et styringssystem (skriftlige rutiner/internkontrollsystem) som sikrer etterlevelse av krav til utslipp, farlig avfall og kjemikalier. Dette kravet fremgår av internkontrollforskriftens paragraf 5 med fokus på dokumentasjon (journaler og analyserapporter) og rutiner som sikrer at vilkår i utslippstillatelse overholdes (forebygging, beredskap og varsling). Se også internkontrollkrav etter produktkontrollloven og avfallsregelverket.