Judge gavel, scales of justice and law books in court


Alle som tilbyr bilvask i næringsøyemed må oppfylle de generelle kravene som gjelder med hensyn til:

– Skatt og avgifter (Skatteloven, Merverdiavgiftsloven)
– Regnskap og bokføring (Regnskapsloven, Bokføringsloven m.m.)
– Selskapslovgivning (aksjeloven m.m.)

I tillegg må følgende krav tilfredsstilles:

 • Det skal foreligge gyldig utslipps/påslippstillatelse. Kommunen utsteder denne etter søknad. Følger av Forurensningsforskriftens kap.15.

 • Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang dimensjonert for bruken og deretter oljeutskiller. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas. Følger av Forurensningsforskriftens kap.15.

 • Det skal foreligge avtale med godkjent prøvetakingsselskap om gjennomføring av representative prøver og/ måling av innhold i avløpsvannet. (Mange aktører
  velger å benytte Promitek/Niras). Følger av Forurensningsforskriftens kap.15.

 • Maksimalt innhold av oljeholdig avløpsvann må ikke overstige 50mg/l under normale driftsforhold.

  Skriftlig logg/dokumentasjon over grenseverdier må foreligge og være ajourført.

  Det skal foreligge skriftlig rutiner for kontroll av utslippsverdier/hva man gjør for å påse at utslippsverdier ikke overskrides.

  NB: Enkelte kommuner kan ha strengere krav enn generell forskrift. Sjekk egen utslipps/påslippstillatelse.

  Krav følger av Forurensningsforskriftens kap.15.
 • Farlig avfall (slam fra bilvaskeanlegg) skal leveres minst 1 gang per år til godkjent deponi.

  Farlig avfall skal alltid deklareres som farlig avfall. Transport av dette skal utføres av godkjent transportør for farlig avfall, og denne foretar nødvendig deklarering.

  Vaskeanlegget skal fremvise deklarasjon ved tilsyn. Det må foreligge skriftlig dokumentasjon over hvor det farlige avfallet er levert de siste tre årene. Dette fremgår av deklarasjonsskjema som registreres elektronisk av deponi.

  Krav følger av Avfallsforskriftens kap.11.

 • Det skal være foretatt vurdering av om kjemikaliene som anvendes kan erstattes med mindre skadelige alternativer. Dersom det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe skal virksomheten velge det mindre skadelige alternativet (krav ofte benevnt som substitusjonsplikt).

  Dokumentasjon av gjennomført vurdering (substitusjon) skal være skriftlig.

  Merk: ved bruk av svanemerket kjemi er substitusjonsplikten automatisk oppfylt.

  Enkelte kjeder sørger for at krav om substitusjonsplikt er oppfylt gjennom sentral vurdering.

  Krav følger av produktkontrolllovens paragraf 3a.

 • Det skal være lagt til rette for at alle som håndterer kjemikalier er satt i stand til å vurdere sikkerheten ved disse og eventuelt sikre seg mot fare.

  Informasjon skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset brukerens behov.

  Krav oppfylles gjennom tydelig merking av kjemikaliene, lett tilgjengelige datasikkerhetsblad og tilgang til passende verneutstyr.

  Krav følger av produktkontrolllovens paragraf 3.

 • Det skal være på plass et styringssystem (skriftlige rutiner/internkontrollsystem) som sikrer etterlevelse av krav til utslipp, farlig avfall og kjemikalier. Enkelte kjeder sørger for at kravet oppfylles gjennom sentral dokumentasjon.

  Krav følger av forskrift om systematisk Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) paragraf 5, med fokus på dokumentasjon (journaler og analyserapporter) og rutiner som sikrer at vilkår i utslippstillatelse overholdes (forebygging, beredskap og varsling). Internkontroll etter produktkontrolloven. Internkontroll etter avfallsregelverket.