Som forbruker har du stor innflytelse.
Ta ansvar – velg bærekraftig bilvask

Som forbruker har du stor innflytelse. Ved å velge bærekraftige virksomheter på området for bilvask tar du ansvar for å unngå at useriøse aktører får fotfeste i markedet. Bærekraftige bilvaskvirksomheter sørger for å etterleve myndighetenes strenge krav til denne typen virksomhet. I tillegg sørger de for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for alle ansatte. Ved å velge bærekraftige bilvaskaktører bidrar du til at seriøse virksomheters gis mulighet til å overleve i markedet over tid.  

Myndighetene har oppstilt detaljerte krav til virksomheter som tilbyr rengjøring av kjøretøy. Kravene omfatter både generelle virksomhetskrav avledet av blant annet arbeidsmiljøloven, skatteloven og relevant selskapslovgivning. I tillegg er det innført flere særkrav som gjelder for denne typen virksomhet, og som blant annet henger sammen med den risiko arbeidets art representerer på området for helse, miljø og sikkerhet. Det er også innført krav for å unngå at bilvask skal medføre negativ belastning på det ytre miljø i form av utslipp av kjemikalier og oljeholdig avløpsvann.

Arbeidstilsynet, Politiet og media har flere ganger avdekket hvordan enkelte deler av markedet for bilvask domineres av useriøse aktører.  

De useriøse aktørene i markedet representerer en utfordring med hensyn til blant annet:

  • Manglende overholdelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser på områder av direkte betydning for et ryddig og seriøst arbeidsliv, slik som krav om skriftlig arbeidskontrakt, regulert arbeidstid og tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste. Resultatet er useriøse arbeidsforhold, utnyttelse av personer i sårbare situasjoner og uverdige arbeidsforhold i form av blant annet manglende jobbtrygghet.  Det er avdekket grove tilfeller av arbeidslivskriminalitet og menneskehandel i relasjon til bilvaskvirksomhet. 
  • Manglende respekt for miljø- og utslippskravene som gjelder for bilvask etter forurensningsforskriftens kapittel 15. Dette medfører fare for forurensning og negative miljømessige konsekvenser både i virksomhetenes nærmiljø og på de steder avfall lagres/deponeres. 
  • Mangelfull etterlevelse av viktige bestemmelser på området for skatt, avgift og bokføring. Dette medfører tapte inntekter for staten og utfordringer knyttet til kontroll av aktuelle virksomheter.

De useriøse aktørenes virksomhet medfører en usunn konkurransesituasjon som rammer seriøse virksomheter. I tillegg bidrar det til uryddige arbeidsforhold for de ansatte. For miljøet kan manglende overholdelse av kravene medføre at farlige stoffer havner på avveie og bidrar til lokal forurensning.