Hvert år blir det vasket flere millioner personbiler og andre kjøretøy i Norge. Vask av bil bør gjennomføres hos en virksomhet som respekterer kravene til miljø og utslipp, og som sørger for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sine ansatte.

I Norge er det registrert mer enn 4 millioner kjøretøy, hvorav 2,8 millioner av disse er klassifisert som personbiler. De fleste vasker bilen sin jevnlig, og minst 4 av 10 gjør dette hver måned eller oftere. 

Olje og tungmetaller
Det er påvist at veistøvet som fester seg på biler og andre kjøretøy består av mineraler som inneholder tungmetaller. Avløpsvann fra bilvask er også oljeholdig. Enkelte vaskemidler er lite skånsomme og inneholder miljøgifter. Havner utslippene fra bilvask rett i naturen, handler det i realiteten om farlig avfall på avveie.

Viktige lover og forskrifter
Det er innført ulike lover og forskrifter for å begrense skadelige effekter for miljø og mennesker ved bilvask. Bensinstasjoner og bilpleiefirmaer som tilbyr bilvask skal ha vaskehaller som er godkjente i form av gyldig utslippstillatelse i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 15. Gjennom denne forskriften er det også stilt krav om at vaskehaller skal være utstyrt med nødvendig og fungerende renseteknologi i form av sandfang og oljeutskiller. Kommunene er ansvarlig tilsynsmyndighet på dette området. 

Krav til vaskemidlene
Myndighetene stiller krav til at virksomheter som tilbyr bilvask skal bruke de til enhver tid minst miljøbelastende kjemikaliene. Mange velger å benytte produkter som er svanemerkede. Disse er skånsomme for både bilen og miljøet. 

Bra for både bil og miljø 
I Norge finnes det ulike måter å vaske bilen på. I følge Miljømerking Norge er det beste å vaske bilen i en svanemerket bilvaskehall. Samtidig er det imidlertid bare et fåtall anlegg i Norge som har status som dette. Det nest beste er å vaske bilen i en vaskehall hos en bensinstasjon eller et profesjonelt bilpleiefirma. Om dette valget skriver Miljømerking Norge følgende på sine nettsider:

«Svært mange bilvaskehaller har skiftet rengjøringsmidler og andre kjemikalier til svanemerkede bilpleiemidler, noe som innebærer at midlene er snillere mot naturen. Alle bilvaskehaller skal også ha en oljeutskiller som samler opp olje før vannet går videre til avløpsnettet, derfor er vasking i hall bedre enn vasking hjemme». 

Myndighetenes kontrollvirksomhet har avdekket at mange av de useriøse aktørene i markedet for bilvask ikke forholder seg til myndighetenes krav på områdene for miljø og utslipp. Det kan derfor ha negative miljøkonsekvenser å vaske bilen hos aktører som ikke har ting på stell.

Ordentlige og ryddige arbeidsforhold
Et felles kjennetegn ved de useriøse virksomhetene som driver innen bilvask er manglende respekt for grunnleggende arbeidstakerrettigheter og neglisjering av viktige krav til helse, miljø og sikkerhet. Dette går utover de ansatte i den useriøse delen av bilvaskbransjen og kan ha store negative konsekvenser både for den enkelte arbeidstaker, og for samfunnet som helhet.

Bærekraftig bilvask
Virksomheter innen bilvask som oppfyller kravene myndighetene har satt på miljø og utslipp, og som sørger for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sine ansatte, agerer i større grad i tråd med FNs bærekraftmål sammenlignet med useriøse og kriminelle bilvask-aktører. Vask derfor alltid bilen hos en bensinstasjon eller et profesjonelt bilpleiefirma.