Ved å velge bærekraftige virksomheter på området for bilvask tar du ansvar for å unngå at useriøse aktører får fotfeste i markedet. Bærekraftige bilvask-virksomheter etterlever de strenge kravene myndighetene har satt til bilvask og sørger for ordentlige og ryddige arbeidsforhold.

Ved å velge bærekraftig bilvask-virksomheter bidrar du til at seriøse virksomheter gis mulighet til å overleve i markedet over tid. Dette er bra for både miljø og arbeidsliv.

Vask bilen med ren samvittighet – si nei til useriøse aktører!

 

Organiser deg!

Sørg for å være organisert dersom du er ansatt på en bensinstasjon eller hos en bedrift som tilbyr bilvask eller bilpleie. Gjennom å være organisert bidrar du til ordentlige og ryddige arbeidsforhold. I tillegg gir et fagforeningsmedlemskap deg tilgang til andre viktige fordeler.  

Hvor bør jeg…

Vaske bilen?

Den mest bærekraftige måten å få ren bil på, er å vaske bilen hos en bensinstasjon eller et profesjonelt bilpleiefirma. Vasker du bilen på et av disse stedene har du høy trygghet for at myndighetenes strenge krav til miljø og utslipp overholdes. Seriøse bedrifter sørger også for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sine medarbeidere.

Vask av bil medfører stor fare for at olje og andre miljøgifter som skylles av kjøretøyet kommer på avveie. Myndighetene har derfor innført strenge miljø- og utslippskrav for alle som tilbyr bilvask – for alle vaskehaller skal det foreligge godkjenning fra kommunen i form av en gyldig utslippstillatelse. Mangelfull etterlevelse av myndighetenes krav medfører risiko for utslipp av farlig avfall i naturen og lokale vann/vassdrag. Dette rammer dyr, planter og fisk som tar skade av forurensningen.

Myndighetenes kontrollaktivitet har avslørt at deler av markedet for bilvask består av useriøse aktører som bryter grunnleggende bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven undergraver sentrale arbeidstakerrettigheter. Det er også avdekket utnytting av utenlandske arbeidstakere, samt skatte- og avgiftsvindel i tilknytning den useriøse delen av markedet for bilvask. Dette svekker den norske samfunnsmodellen og vår felles velferd.

Ved å vaske bilen hos en bensinstasjon eller et bilpleiefirma med en godkjent vaskehall har du høy trygghet for at de strenge kravene til bilvask overholdes. I tillegg sørger den seriøse delen av bransjen for ryddige og ordentlige arbeidsforhold for de ansatte. Vi kaller dette bærekraftig bilvask. Bærekraftig bilvask er bra for både arbeidsliv og miljø.

Vask bilen med ren samvittighet – si nei til useriøse aktører!

bilvaski

Planlegger du…

Ren bil? 

Sommeren er høysesong for bilvask. Sørg for å vaske bilen din hos en virksomhet som har ting på stell.

Det kan være bra for bilen din å bli kvitt veistøv, salt og andre partikler som bidrar til rust og lakkskader. Samtidig er det viktig å vaske bilen din på en bærekraftig måte som er bra for både miljø og arbeidsliv.

Sjekkliste for bærekraftig bilvask
Av og til kan det være vanskelig å vite om en vaskehall er godkjent og om tilbyderen av bilvask driver i henhold til kravene myndighetene har satt til denne type virksomhet. Det finnes foreløpig ingen samlet oversikt over godkjente vaskehaller i Norge. Vi anbefaler deg imidlertid å bruke følgende fem spørsmål som grunnlag for å vurdere seriøsiteten til virksomheten som tilbyr bilvask: 

  • Står prisen i rimelig forhold til tjenesten jeg mottar, eller er den kunstig lav?
  • Tilbyr virksomheten mulighet for betaling via kort, eller bare kontant? Tilbys det kvittering?
  • Bruker de ansatte passende verneutstyr tilpasset aktiviteten som bedrives?
  • Er virksomheten oppført i offentlige registre som eksempelvis Enhetsregisteret
  • Basert på en totalvurdering: Er dette et sted jeg ville anbefalt til andre?

Er svaret «nei» på et eller flere spørsmål, bør du vurdere å vaske bilen et annet sted.

           oljeutskiller

Har du…

Tenkt over hva flere millioner bilvask kan føre til?

Hvert år blir det vasket flere millioner personbiler og andre kjøretøy i Norge. Uten godkjente vaskehaller drevet av seriøse bedrifter hadde bilvask ikke vært bra for miljøet. 

I Norge er det registrert mer enn 4 millioner kjøretøy, hvorav 2,8 millioner av disse er klassifisert som personbiler. De fleste vasker bilen sin jevnlig, og minst 4 av 10 gjør dette hver måned eller oftere. 

Olje og tungmetaller
Bilvask kan skade miljøet dersom det skjer utenfor godkjente vaskehaller. Det er blant annet påvist at veistøvet som fester seg på biler og andre kjøretøy kan bestå av mineraler som inneholder tungmetaller. Avløpsvann fra bilvask er også ofte oljeholdig. Enkelte vaskemidler er lite skånsomme og inneholder miljøgifter. Havner utslippene fra bilvask rett i naturen, handler det i realiteten om farlig avfall på avveie.

Viktige lover og forskrifter
Det er innført ulike lover og forskrifter for å unngå at vask av bil og andre kjøretøyer skal være skadelig for miljø og mennesker. Bensinstasjoner og bilpleiefirmaer som tilbyr bilvask skal ha vaskehaller som er godkjente i form av gyldig utslippstillatelse i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 15. Gjennom denne forskriften er det også stilt krav om at vaskehaller skal være utstyrt med nødvendig og fungerende renseteknologi i form av blant annet sandfang og oljeutskiller. Kommunene er ansvarlig tilsynsmyndighet på dette området. 

Krav til vaskemidlene
Myndighetene har også stilt krav til hvilke vaskemidler som kan anvendes i forbindelse med tilbud om bilvask. Mange velger å benytte produkter som er svanemerkede. Disse er skånsomme for både bilen og miljøet. 

Bra for både bil og miljø 
Myndighetenes krav sørger for at bilvask er bra for både bilen og miljøet. Forutsetningen er selvfølgelig at alle som tilbyr bilvask overholder kravene. I tillegg er det viktig å unngå at mange vasker bilen selv på egen gårdplass, på gaten eller i tilknytning parkeringsplasser. Flere av våre naboland, herunder Sverige, har innført restriksjoner når det gjelder hjemmevask av bil for å unngå lokal forurensningsfare. Lignende initiativ kan komme i Norge, og både Bergen og Trondheim kommune oppfordrer på sine nettsider egne innbyggere til å vaske bilen i en godkjent vaskehall. 

Vasker du bilen din i en godkjent vaskehall drevet av en seriøs bedrift, sørger du for å velge det mest bærekraftige alternativet som er tilgjengelig når det gjelder bilvask.

Si ja til…

Ryddige og ordentlige arbeidsforhold!

Det er gjennom flere år avdekket utnytting av utenlandsk arbeidskraft tilknytning den useriøse delen av markedet for bilvask.  Ordentlige og ryddige arbeidsforhold er av stor betydning for å bevare den norske samfunnsmodellen.   

Dessverre viser kontrolletatenes tilsynsaktivitet at deler av markedet for bilvask betjenes av useriøse aktører. Det har blitt avdekket utnytting av utenlandsk arbeidskraft, grove brudd på arbeidsmiljøloven og skatte- og avgiftsbedrageri i relasjon til bilvask-virksomhet. 

Den norske samfunnsmodellen
Ordentlige og ryddige arbeidsforhold er av stor betydning for den norske samfunnsmodellen. I Norge har alle medarbeidere krav på skriftlige ansettelsesavtaler og det skal legges til rette for bruk av verneutstyr i forbindelse med håndtering av farlige stoffer. Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er positive til et organisert arbeidsliv, tariffavtaler og et ryddig arbeidsliv med ordentlige forhold.

Organiser deg
Dersom du er ansatt i en virksomhet som tilbyr bilvask, oppfordrer vi deg til å skaffe kunnskap om dine rettigheter gjennom å organisere deg. Også som arbeidsgiver ber vi deg sørge for å være en del av det organiserte arbeidslivet gjennom medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. Arbeidstakere og arbeidsgivere har et viktig gjensidig ansvar for ordentlige og ryddige forhold.

Styr unna useriøse aktører
Som forbruker ber vi deg om å styre unna de useriøse aktørene. Ved å velge bærekraftig bilvask støtter du den seriøse delen av norsk arbeids- og næringsliv. 

Vask bilen med ren samvittighet –
si nei til useriøse aktører!